Belépés

 | Kosár

loading

Praxis 


Irodalomtanítás a harmadik évezredben
Bolti ár: 5500,- Ft
Éppen nincs, de lesz!

Irodalomtanítás a harmadik évezredben

Megjelenés éve: 2006
Oldalszám: 960
ISBN: 978-963-9423-75-6
0. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


Előszó Első rész I. Az irodalomtanítás elméleti pozíciói Sipos Lajos: Iskolaszerkezet, irodalomfogalom, irodalomtanítás Magyarországon Bókay Antal: Az irodalomtanítás irodalomtudományi modelljei Kulcsár Szabó Ernő: Irodalomértésünk néhány örökletes előfeltevéséről Sári B. László: A kontextuális megközelítések lehetőségeiről Petőfi S. János - Benkes Zsuzsa: Az irodalomtudomány és a szövegtudományok Orbán Gyöngyi: Az irodalomóra mint hermeneutikai szituáció Zsolnai József: Az irodalompedagógia mint alkalmazott irodalomtudomány és alkalmazott pedagógia II. Horizontok az irodalomtanításban Gordon Győri János: Nemzetközi tendenciák az irodalomtanításban Arató László: A tananyagkiválasztás és -elrendezés néhány lehetséges modellje Gordon Győri János: Tanárszerepek irodalomórán Pála Károly: Irodalomtanítás és kompetenciafejlesztés Arató László: Szövegértés, szövegalkotás a magyarórán III. Műfaj, stílus, motívum Suhai Pál: Az alteritás kora az irodalomban Imre László: A műfajtörténet esélyei a harmadik évezredben - iskolában és iskolán kívül Olasz Sándor: A regényforma változásai a 20. századi magyar irodalomban Veress Zsuzsa: Az úr ölében / Az isten balján - Mikszáth Kálmán: A jó palócok (1882) - Bodor Ádám: Sinistra körzet (1992) Czimer Györgyi: Szerepkonstrukciók dekonstruálása - Kérdések és válaszok az Esti Kornél énekében Tolcsvai Nagy Gábor: A metafora alakulástörténete a magyar lírai modernségben Vilcsek Béla: Szabadvers(szabad vers)-tipológia napjaink irodalmában Eisemann György: Nemzeti sztereotípiák mint történelmi allegóriák a romantikus és a modern magyar lírában Fried István: Meghatározók és meghatározottak - Az Osztrák–Magyar Monarchia szövegisége Fenyő D. György: Egy fabula - öt szüzsé - Kolhaas-történetek Gyeskó Ágnes: A csavargó alakja az irodalomban - egy toposz vizsgálata Vasy Géza: A művész és a clown - Kormos István: Szegény Yorick Tarján Tamás: A cirkusz (jel)világa a közelmúlt magyar irodalmának motivikájában Második rész I. Pályaképek Margócsy István: Petőfi és a romantika Szabolcsi János: Petőfi-problémák a középiskolában Nyilasy Balázs: Arany János költészete Fűzfa Balázs: Kommunikáció, erotika és magatartás-szimbólumok Arany János néhány balladájában Gintli Tibor: Ady Endre Gintli Tibor: Ady újraolvasásának lehetőségei az oktatásban Sipos Lajos: Babits Mihály Jobbágyné András Katalin: A pályaképet összefoglaló óra Olasz Sándor: Kosztolányi Dezső Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi: A cseh trombitás - kései művek előképe Gordon Győri János: Kosztolányi Dezső tanítása a középiskolában (Javaslat) Tverdota György: József Attila N. Horváth Béla: Az analitikus óda II. Portrék Hargittay Emil: Az Egy katonaének mint az eszményítés verse Debreczeni Attila: Csokonai Vitéz Mihály: A Magánossághoz Bécsy Ágnes: Berzsenyi Dániel: A közelítő tél Arató László: Kölcsey Ferenc: Hymnus Mohácsy Károly: Vörösmarty Mihály Szózat című költeményének tanítása különböző korosztályú diákoknak Eisemann György: Anekdoták és különcök - (Beszterce ostroma, A sipsirica) Angyalosi Gergely - Forgács Anna: Megjegyzések Móricz novellisztikájáról - A Barbárok Rónay László: Márai Sándor: Szindbád hazamegy Kulcsár Szabó Ernő: A „szerelmi” líra vége - „Igazságosság” és az intimitás kódolása a késő modern költészetben - Szabó Lőrinc: Semmiért Egészen Szegedy-Maszák Mihály: Radnóti Miklós és a holokauszt irodalma Kenyeres Zoltán: Weöres Sándor: Istar pokoljárása Radnóti Sándor: Pilinszky János: A szerelem sivataga Fűzfa Balázs: Ottlik Géza Iskola a határon című regényének modernségjegyei, idő- és térpoétikája III. Látásmódok Kovács Sándor Iván: Az író Zrínyi Miklós és a magyar irodalom Csíkvári Gábor: Az arany ember. Az értelmezés lehetőségei Bezeczky Gábor: A Szindbád ifjúsága mint műfajtörténeti probléma Kecskés András: Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek Cs. Varga István: Az emberi értékkapcsolatok regénytragédiája: Németh László: Iszony Nyiri János: Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról Görömbei András: Ki viszi át a Szerelmet Tarján Tamás: Örkény István: Tóték Honti Mária: A „szó és szótlanság” költője - Nemes Nagy Ágnes verseiről Szabó B. István: Mészöly Miklós: Saulus IV. Kortárs irodalom Bednanics Gábor: A történő elbeszélés Görömbei András: Kányádi Sándor: Krónikás ének B. Gáspár Judit: „…Paradoxon vagy önmagad szemében…” - Nádas Péter Egy családregény vége című művének lélektani elemzése Tarján Tamás: Tandori Dezső: Hommage Tarján Tamás: Spiró György: Csirkefej N. Tóth Anikó: Grendel Lajos: Csehszlovákiai magyar novella Márton János: „Harmonia Caelestis”: Esterházy Péter tanítása Németh Zoltán: Az életmű mint irodalomtörténet - Tőzsér Árpád poetikái és a nyelvhasználat kérdései Fűzfa Balázs: Létezni részben, egészben - Nagy Gáspár és Parti Nagy Lajos egy-egy verseskötetének összehasonlító értelmezése Schein Gábor: Lefordíthatatlan szójátékok - Várady Szabolcs költészetéről Dérczy Péter: Vallomás a mindenségről és az irodalomelméletről - Orbán Ottó: Vojtina recepcióesztétikája V. Világirodalom Rajhona Flóra: Az antik irodalom világképe Márton János: A Biblia tanítása a 9. évfolyamon Horváth Géza: Johann Wolfgang von Goethe: Az ifjú Werther szenvedései. A menekülés dimenziói Péter Ágnes: Byron, Shelley, Keats Balassa Péter: A regényforma változásai a 19. századi francia irodalomban - Flabuert Bovaryné című regényének értelmezése Kroó Katalin: Bűn és bűnhődés - Gogol, Dosztojevszkij (Tolsztoj) Spira Veronika: Bulgakov: A Mester és Margarita Fűzfa Balázs: Az irodalmi posztmodernség kezdetei - Borges, Márquez, Hrabal VI. Színház- és drámatörténet Bécsy Tamás: Drámatípusok. A konfliktusos dráma modellje: Szophoklész Antigonéja és Shakespeare Hamletje Bíró Ferenc: A Bánk bánról Görömbei Andrásné: Madách művének belső ellentmondásai a tanításban Bécsy Tamás: Beckett: Godot-ra várva Imre Zoltán: Szöveg és előadás néhány lehetséges kapcsolata a kortárs magyar színházban VII. Az irodalom határterületei Tverdota György: Irodalmi kultusz Praznovszky Mihály: Kéziratok, hasonmások (az irodalomórán) Hubert Ildikó: Régi szövegek az irodalomórán Bárczi Ildikó: Eredeti szöveg és műfordítás: Janus Pannonius Eck Júlia: Szövegbefogadás, szövegelemzés a kreatív dráma eszközeivel Gelencsér Gábor: Átmeneti idők - Huszárik Szindbádja Fenyő D. György: Sorstalanság - egy regény és egy film Domonkos Péter: Irodalom és filozófia Arató László: A populáris regiszter az irodalomtanításban Lackfi János: Kreatív írás avagy az irodalom mint mesterség VIII. Regionális kultúra Forgács Anna - Horváth Zsuzsanna: A regionális kultúra tanításáról Bokányi Péter: A nyugat-pannon irodalmi régió Csiszár Edit: Endrődi Sándor Alsóörsön N. Horváth Béla: Regionalizmus - kultúra. Baka István - Szekszárd Szerzőnév-, mű- és kötetcímmutató

leiras  
  
PatroNet CMS