Belépés

 | Kosár

loading

Film, színház, muzsika, média 


Az információ gyönyörű
Bolti ár: 5300,- Ft
Online ár: 4770,- Ft
Kedvezmény: 10%

Az információ gyönyörű


Infografika

Megjelenés éve: 2010
Oldalszám: 256
Kötés: puhafedeles
ISBN: 9789632792934
0. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


Az In­for­má­ció gyö­nyö­rű egye­dül­ál­ló könyv, amely új né­ző­pont­ból te­kint a mo­dern in­for­má­ci­ós kor­szak­ra. Se­gí­ti ol­va­só­it annak meg­ér­té­sé­ben, hogy mi ér­tel­me is van annak a szám­ta­lan sta­tisz­ti­ká­nak és vé­let­len­sze­rű tény­nek, me­lyek­kel fo­lya­ma­to­san bom­báz­nak ben­nün­ket. Él­vo­nal­be­li gra­fi­ko­nok, táb­lá­za­tok, és il­luszt­rá­ci­ók se­gít­sé­gé­vel David Mc­Cand­less kre­a­tí­van je­le­ní­ti meg vi­lá­gunk meg­le­pő kap­cso­la­ta­it és le­nyű­gö­ző ada­ta­it, ame­lyek a leg­él­ve­ze­te­sebb bűnös örö­mök­től kezd­ve egé­szen az in­ter­ne­tes ke­re­ső­sza­va­kig fel­tér­ké­pe­zik a Föl­det.

leiras  
  
PatroNet CMS