Belépés

 | Kosár

loading

általában 


A matematika természete
Bolti ár: 2300,- Ft
Éppen nincs, de lesz!

A matematika természete

Megjelenés éve: 2000
Oldalszám: 350
Kötés: fűzött
ISBN: 978-963-9132-57-3
0. kiadás

darab   Kosárba

Vissza


A szer­ző iga­zán pro­vo­ka­tív ki­je­len­tés mel­lett érvel: a ma­te­ma­ti­ka - ál­lít­ja - szo­cio-kul­tu­rá­lis ter­mék, mint min­den más szel­le­mi ob­jek­tum. E hu­ma­nis­ta an­ti­pla­to­nis­ta fel­fo­gás tel­je­sen új meg­vi­lá­gí­tá­sát adja mind a ma­te­ma­ti­ka ed­di­gi tör­té­ne­té­nek, a tu­do­mány­tör­té­net­nek és fi­lo­zó­fi­á­nak.

leiras  
  
PatroNet CMS